HỘI NGHỊ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Cập nhật lúc: 16:21 13/01/2021

Ngày 13/1/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin phối hợp với  Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025. Tham dự hội nghị có Thượng tá Trần Minh Trọng – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Phía Huyện ủy có đồng chí Lê Thái Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy và các phòng, ban thuộc UBND huyện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin và  Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nội dung chủ yếu: Phối hợp chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, đơn vị tự vệ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống. Xây dựng phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn khi có tình huống. Phối hợp cử cán bộ đối tượng 2,3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo chỉ tiêu được giao hàng năm và tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định. Phối hợp chỉ đạo bảo đảm 100% cán bộ Ban CHQS xã qua chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, huấn luyện đủ 100% đơn vị dân quân tự vệ. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đủ 100% đơn vị dự bị động viên, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 95% trở lên, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 85% trở lên. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Phối hợp chỉ đạo huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đủ 100% đối tượng trong LLVT huyện, 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp…Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền và phổ biến Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước;

Ảnh: Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin phối hợp với  Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phối hợp chỉ đạo công tác giáo dục chính trị theo cụm liên huyện cho lực lượng thường trực và cụm liên xã cho lực lượng DQTV. Phối hợp chỉ đạo giữ vững tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 31% và tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên trên 12%; phấn đấu giữ vững 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là đảng viên. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sỹ quan dự bị bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu. Triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, chính sách Quân đội và hậu phương quân đội. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo quân số khỏe trong LLVT huyện đạt 98,7% trở lên. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong huy động phương tiện, kỹ thuật ứng dụng phát triển công nghiệp quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ.

T/h: Mỹ Hăng