Tài liệu tập huấn "Nâng cao năng lực giám sát tài chính kinh tế và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB của HĐND các cấp

Tài liệu tập huấn "Nâng cao năng lực giám sát tài chính kinh tế và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB của HĐND các cấp

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND

Kế hoạch hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Công văn số 1345/UBND-NV

Về việc triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

Về bổ sung danh mục công trình vào Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Về kết quả giám sát việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố...

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND

Về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản (đầu tư công) trên địa bàn huyện

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018