Nghị quyết số 38/NQ-HĐND

Cập nhật lúc: 16:04 04/04/2018

Nghị quyết số 12/NQ-HĐN38 về việc Kế hoạch hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020