Tên Tài liệu
Tài liệu tập huấn "Nâng cao năng lực giám sát tài chính kinh tế và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB của HĐND các cấp Chi tiết
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND Kế hoạch hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 Chi tiết
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về bổ sung danh mục công trình vào Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Chi tiết
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố... Chi tiết
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản (đầu tư công) trên địa bàn huyện Chi tiết
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018 Chi tiết