Thứ hai , ngày 20 tháng 01 năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 Nghị quyết 14/NQ-HĐND HĐND

Xác nhận kết quả bầu ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
2 Nghị quyết 13/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
3 Nghị quyết 12/NQ-HĐND HĐND

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
4 Nghị quyết 11/NQ-HĐND HĐND

Tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Cư Kuin khóa III trong năm 2020

19/12/2019
5 Nghị quyết 10/NQ-HĐND HĐND

Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống vật tư, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp và tình hình triển khai thực...

19/12/2019
6 Nghị quyết 09/NQ-HĐND HĐND

Về đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020

26/12/2019
7 Nghị quyết 08/NQ-HĐND HĐND huyện

Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

19/12/2019