Chủ nhật , ngày 26 tháng 01 năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 02/06/2016

Quyết định ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công...

3 Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thay thế cho Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày...

4 Link tra cứu văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk

Link tra cứu văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk

5 Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

6 Quyết định số 3088/QĐ-UBND Ngày 20/11/2015

Ngày 20/11/2015 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk lắk đã ký Quyết định số 3088/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

7 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

8 Công văn số 3665/UBND-KSTTHC, ngày 6 tháng 6 năm 2013

Công văn số 3665/UBND-KSTTHC, ngày 6 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đính chính quyết định số 568/QĐ-UBND, và quyết định số 640/QĐ-UBND