Thứ hai , ngày 20 tháng 01 năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP Chính phủ

Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

11/11/2019
2 Link tra cứu Văn bản QPPL Chính phủ

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban