HUYỆN UỶ CƯ KUIN TỔ CHỨC HỌP BÀN MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW6 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Cập nhật lúc: 09:08 25/05/2018

Ngày 23/5/2018, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức họp bàn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết TW6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì hội  nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được thông qua dự thảo về việc thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 21/2/2018 của tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Huyện ủy đã xây dựng chương trình thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tinh gọn, giảm số lượng đầu mối các đơn vị, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả gắn liền với tinh giản biên chế, sử dụng hiệu quả đội  ngũ công chúc, viên chức. Cụ thể: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị công lập của từng lĩnh vực trên địa bàn huyện; Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò giám sát của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, thực hiện chương trình số 27-CTr/TU ngày 10/4/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chương trình thực hiện với những mục tiêu cụ thể: Từ nay đến năm 2021 tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại một số tổ chức, chức danh trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình số 27-CTr/TU ngày 10/4/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy; Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiệm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Sắp xếp thu gọn hợp lý các thôn, buôn chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiện; giảm thiểu 10% biên chế so với năm 2015, cơ cấu lại đội ngũ các bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Từ năm 2021 đến năm 2030 hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phì hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của huyện trong giai đoạn mới; tinh giản biên chế… Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, Nghị quyết, kết luận của Đảng và quy định của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để dễ triển khai tổ chức thực hiện.

            T/h: Mỹ Hằng.