UBND HUYỆN CƯ KUIN BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID – 19.

Cập nhật lúc: 10:14 19/05/2020

UBND huyện Cư Kuin vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện theo Nghị định số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Theo đó, hồ sơ thủ tục hỗ trợ đối với người có công với cách mạng: Căn cứ danh sách, đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020, phòng Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp, UBND các xã rà soát, đối chiếu không để trùng đối tượng. Tổng hợp danh sách, trình UBND huyện để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, quyết định. Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội: Căn cứ danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng ( tháng 4/2020); Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp, UBND các xã rà soát, đối chiếu để không trùng đối tượng. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định về hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 đã được quyết định công nhận, UBND các xã chỉ đạo, phân công trách nhiệm cán bộ chuyên môn cùng với các thôn, buôn rà soát, đối chiếu từng nhân khẩu trong hộ thật chính xác, không để trùng đối tượng. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của UBND các xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thẩm định danh sách tổng hợp trình UBND huyện xác nhận báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Các đối tượng khác thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị thực hiện chi trả: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu điện huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và UBND các xã phối hợp thực hiện chi trả đủ, kịp thời và đúng đối tượng.

T/h: Mỹ Hăng