Thứ hai , ngày 16 tháng 12 năm 2019

Số: 1339/KH-UBND

Kế hoạch Cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cư Kuin

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 02/06/2016

Quyết định ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công...

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thay thế cho Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày...

Link tra cứu văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk

Link tra cứu văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk

Link tra cứu Văn bản QPPL Chính phủ

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban

Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 3088/QĐ-UBND Ngày 20/11/2015

Ngày 20/11/2015 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk lắk đã ký Quyết định số 3088/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...