Đảng bộ huyện Cư Kuin tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Khóa XII của Đảng

Cập nhật lúc: 10:19 24/04/2018

Sáng 24/4/2018, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Khóa XII của Đảng. Dự hội nghị có trên 150 đồng chí là Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; các Chi, Đảng bộ cơ sở; các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Thái Dũng, TUV- Bí thư Huyện ủy quán triệt các văn bản

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 6 Chỉ thị và Quy định của Trung ương Đảng Khóa XII gồm: Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 về về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 127-QĐ/TW ngày 01/03/2018 về chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/03/2018 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã quán triệt 4 Chương trình của Tỉnh ủy Đak Lak gồm: Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 06/2/2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017I về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 06/2/2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 21/2/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu qủa hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 10/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt lần này sẽ giúp cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện nắm vững những nội dung cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đã đề ra, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống./.

T/H: Quỳnh Liên