ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Cập nhật lúc: 18:26 08/10/2019

Ngày 7/10/2019, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Cư Kuin đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy CQCQ huyện đã lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra: Tổng giá trị sản xuất đạt gần 5.590 tỷ đồng đạt 72,71% so với KH, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.544 tỷ đồng; Huy động vốn đạt 591 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước đạt 96,578 tỷ đồng, đạt 140% KH, tăng 82,46% so với cùng kỳ, trong đó thu thuế, phí và lệ phí đạt 35,946 tỷ đồng đạt 108,93% KH, tăng 40,34% so với cùng kỳ; Thu biện pháp tài chính đạt 60,632 tỷ đồng, đạt 191,96% KH, tăng 27,74% so với cùng kỳ trước. Lĩnh vực giáo dục, Y tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Cư Kuin đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 9 tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Công tác xây dựng tổ chức đảng, đã ban hành Quyết định số 641-QĐ/ĐU ngày 19/4/2019 về việc tách Chi bộ phòng kinh tế - Hạ tầng thành 2 Chi bộ là Chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng và Chi bộ Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp. Từ đầu năm 2019 đến nay đã kết nạp 7 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 và Quy định 10 của Tỉnh ủy…

Từ nay đến hết năm 2019, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng; Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể và xây dựng cơ quan, vững mạnh…đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện

T/h: Mỹ Hằng-Bá Vương