Hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Cập nhật lúc: 08:24 24/12/2019

Ngày 20/12/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương - đợt II năm 2019. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ảnh: Đại biểu tham dự hôi nghị quán triệt.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị quán triệt.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị và Quy chế số 01-QC/TU ngày 12-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương cũng như quy chế, kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa các văn kiện đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

T/h: Mỹ Hằng