Huyện ủy Cư Kuin quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Cập nhật lúc: 08:55 25/07/2018

Sáng ngày 20/7/2018, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.Sáng ngày 20/7/2018, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Đồng chí Lê Thái Dũng, TUV-Bí thư Huyện ủy quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ ”. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy cũng quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và một số nội dung quan trong khác.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Cư Kuin cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Gắn việc thực hiện Nghị quyết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị, thông qua những việc làm cụ thể, thường xuyên trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách hành chính, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ./.

T/h: Quỳnh Liên