Huyện ủy Cư Kuin thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII)

Cập nhật lúc: 10:01 01/11/2017

Sáng ngày 27/10/2017, Huyện ủy Cư Kuin tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin về những nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; các đề án: “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Về công tác dân số trong tình hình mới”; “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Huyện ủy Cư Kuin cũng quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nắm vững các nội dung được thông báo, để có định hướng công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung nghiên cứu và sớm triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nắm vững những quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, nhất trí cao, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

T/H: Quỳnh Liên