HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Cập nhật lúc: 13:45 27/01/2021

Ngày 22/1/2021, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên là người có đạo và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của huyện.

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn. Các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, củ tỉnh và của huyện về thực hiện đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể của huyện đã giảm từ 64 biên chế đến nay còn 51 biên chế, giảm 20,3%; Khối chính quyền 95/98 biên chế, giảm 3,06%; Các sự nghiệp giáo dục công lập bậc Mầm non, TH, THCS, TTGDNN-GDTT huyện tinh giảm 50 người so với năm 2019; cán bộ chuyên trách và công chức khối xã là 179 người, giảm 3,7%.

Ảnh: Đồng chí H’Nuin Niê, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác xây dựng hệ thống chính trị và công tác phát triển đảng viên là người có đạo năm 2020.

Chú trọng thực hiện chủ trương kiêm nhiệm các chức danh trong hệ thống chính trị, nhất là ở thôn, buôn. Số bí thư Chi bộ thôn, buôn kiêm trưởng thôn là 16/113 đồng chí chiếm 14,02%; Phó bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn là 15 đồng chí; 4 Chi ủy viên kiêm trưởng thôn, buôn; số Bí thư, Phó bí thư kiêm nhiệm Trưởng ban Công tác mặt trận là 19 đồng chí.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoàn thành việc tổng hợp kết quả  kiểm điểm tập thể, cá nhân, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020. Hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Ảnh: Đồng chí Y Jăn Bkroong, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện công tác phát triển đảng viên là người có đạo trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã kết nạp mới 93 đảng viên là người có đạo, nâng tổng số đảng viên có đạo toàn huyện lên 209 đồng chí, chiếm 4,9% tổng số đảng viên toàn huyện. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên là người có đạo luôn gắn với việc bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên người có đạo. Đối với cấp xã, đã bố trí, sử dụng 18 đông chí đảng viên người có đạo là cán bộ, công chức cấp xã. Đối với thôn, buôn có 32 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng, phó các thôn, buôn là đảng viên người có đạo. Việc bố trí, sử dụng cán bộ là người có đạo trong hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng thời, tại hội nghị các đại biểu tham dự còn được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện Cư Kuin gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 của huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo năm 2020; Tặng giấy khen cho 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; Tặng giấy  khen cho 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch năm 2020.

T/h: Mỹ Hăng