Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa 12

Cập nhật lúc: 10:26 27/09/2017

Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể và Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện vừa tổ chức học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong 02 Đảng bộ.

          Tại buổi học đảng viên và quần chúng ưu tú trong 02 Đảng bộ đã được đại diện ban tuyên giáo huyện ủy tuyên truyền, phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa 12, gồm: Nghị quyết số 10 ngày 3/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 ngày 3/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12 ngày 3/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Thông qua lớp học nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đồng chí viết bài thu hoạch, tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống../.

T/H: Quỳnh Liên