Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; Giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND huyện Cư Kuin

Cập nhật lúc: 14:21 24/01/2018

Thường trực HĐND huyện  trong kỳ họp thứ V

Như chúng ta đã biết, công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đại biểu dân cử, là biện pháp thiết thực tăng cường mối liên hệ, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Thông qua đó, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công dân, đồng thời việc giám sát đảm bảo đơn thư của công dân được giải quyết kịp thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

            Do vậy việc tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri nói riêng và hoạt động của HĐND huyện nói chung để HĐND thực sự xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là hết sức quan trọng và cần thiết.

Từ đầu năm 2017 đến nay, kết quả công tác tiếp công dân; giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND huyện luôn được quan tâm chú trọng. Trong năm qua Thường trực HĐND huyện đã duy trì tổ chức tiếp công dân định kỳ (tháng một lần); tiếp nhận nhiều vụ việc liên quan đến đời sống và an sinh xã hội của công dân trên địa bàn. Qua nghiên cứu xem xét, HĐND huyện đã xử lý, chuyển các đơn đủ điều kiện đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định; đồng thời, văn phòng HĐND-UBND đều ra thông báo kết luận các buổi tiếp công dân và đôn đốc việc trả lời, giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định. Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp thực hiện việc tiếp công dân cùng với đại biểu HĐND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan chức năng của huyện. Trong quá trình tiếp công dân đã tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân để nắm vững nội dung, yêu cầu, nguyện vọng; kiên trì giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đã được Thường trực HĐND huyện  thể chế hóa bằng các Thông báo và giao cho văn phòng  theo dõi đôn đốc thực hiện, trong thông báo cũng quy định cụ thể một số nội dung quan trọng như thời hạn và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như trách nhiệm giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND đối với việc giải quyết các kiến nghị này…, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân.

Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chuyển đến Thường trực HĐND qua đường bưu điện và trực tiếp nhận từ công dân, Thường trực HĐND chỉ đạo các ban của HĐND và văn phòng bố trí cán bộ, chuyên viên vào sổ theo dõi, phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư theo đúng quy định. Đối với những vụ việc phức tạp, Thường trực HĐND huyện đã trực tiếp gặp gỡ để xác minh, làm rõ và thu thập thêm tài liệu, chứng cứ có nội dung liên quan, để trên cơ sở đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là vấn đề mà Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND luôn quan tâm thực hiện tốt, có sự kết hợp giữa các hình thức giám sát. Hàng năm, Thường trực, các ban HĐND huyện đều đưa nội dung giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo vào chương trình giám sát thường xuyên, đặc biệt chú trọng giám sát trực tiếp một số vụ việc nổi cộm, tồn đọng, kéo dài thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Điển hình là trong năm 2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức Đoàn giám sát số 12 về “việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đắng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư KN-TC, phản ánh, kiến nghị về đất đai”… qua đó đã làm rõ về những nguyên nhân, tồn tại cũng như các kiến nghị đối với những cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và địa phương 8 xã. Đến nay hầu hết các vụ việc qua giám sát, Thường trực HĐND, của các ban kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định. Nội dung các cuộc giám sát được chuẩn bị chu đáo từ việc tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch giám sát, thu thập thông tin, tài liệu, chuẩn bị hồ sơ vụ việc đầy đủ. Phương thức giám sát đã từng bước đổi mới, chất lượng giám sát ngày càng được nâng lên và có hiệu quả; hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất, phản ánh đúng thực tiễn, chỉ ra những sai sót, hạn chế của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, được các cơ quan tiếp thu, khắc phục. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện thực hiện việc giám sát thông qua xem xét các báo cáo của UBND huyện trình tại các kỳ họp HĐND: Các báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC là báo cáo định kỳ tại các kỳ họp HĐND huyện...

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: tại các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước; qua đó, trong công tác chuẩn bị các kỳ họp Thường trực HĐND đã yêu cầu UBND huyện báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước và phân công các ban của HĐND thẩm tra; đồng thời phân công các đơn vị chức năng có liên quan, các địa phương trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các buổi tiếp xúc cử tri ngay trong các phiên họp.

Đặc biệt, trong các kỳ họp của HĐND huyện, phiên chất vấn và trả lời chất vấn được Thường trực HĐND huyện thiết lập đường dây nóng, cử thư ký kỳ họp theo dõi, tiếp nhận để chuyển trực tiếp ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri, của đại biểu với chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp sẽ xem xét, phân loại các ý kiến và giao trực tiếp cho UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền trả lời ngay tại phiên họp hoặc trả lời bằng văn bản. Việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri trong huyện, mang lại những kết quả thiết thực, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Tuy nhiên, công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

- Công tác xử lý đơn thư hiện nay vẫn chủ yếu là chuyển đơn đến cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định;

- Các quy định của pháp luật hiện hành về chế tài đối với các cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết hoặc không trả lời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân do HĐND chuyển đến chưa đủ mạnh, phần nào làm giảm tính hiệu lực và hiệu quả các kiến nghị của HĐND.

- Mặt khác, việc nắm thông tin cũng như tiếp cận với hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết vụ việc cũng gặp không ít khó khăn do công dân chỉ gửi đơn không kèm theo tài liệu hoặc nếu có gửi kèm thì hầu hết là những tài liệu có lợi cho đương sự nên rất khó cho việc nghiên cứu, đánh giá việc giải quyết của cơ quan chức năng.

Qua thực tiễn hoạt động và những kết quả đã đạt được, cá nhân có những đề xuất trong thời gian tới cần thực hiện một số những giải pháp cụ thể như sau:

Một là, cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là tại cấp xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức thích hợp để mọi người dân hiểu rõ; gắn liền công tác phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp công tác dân vận trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hai là, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND trong triển khai hiệu quả Luật Tiếp công dân, Nghị quyết 759 của UBTVQH Quy định về hoạt động tiếp công dân của HĐND, của đại biểu HĐND. Thường trực HĐND tăng cường giám sát việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; giám sát trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt coi trọng giám sát đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hợp tình hợp lý, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết (nhất là trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản v,v)...

Ba là, phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo do Thường trực, các ban của HĐND chuyển đến; gắn với từng bước thực hiện công khai hóa kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên cổng thông tin điện tử, giúp nhân dân nắm bắt, theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng nhằm tạo ra sự đồng thuận trong dư luận xã hội trên địa bàn.

Bốn là, tăng cường và tổ chức thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân theo quy định. Việc tổ chức giám sát cần tập trung vào các vụ việc cụ thể, khiếu kiện phức tạp kéo dài, đông người... Tránh giám sát chung chung, theo định kỳ tại các cơ quan, đơn vị.

Năm là, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết đơn của công dân, nhằm thông tin kịp thời đến các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về quá trình xử lý và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, tránh tình trạng chuyển đơn chồng chéo hoặc đã hết thẩm quyền giải quyết.

Sáu là, cần đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giúp Thường trực, các ban của HĐND trong tiếp dân, xử lý đơn thư. Ngoài nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ, công chức còn phải là những người có bản lĩnh, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời biết kiên nhẫn, lắng nghe ý kiến của dân, giải thích cho dân rõ về pháp luật và hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy trình thủ tục.

Bảy là, Có chính sách động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết xử lý những cán bộ công chức có hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tám là, tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cho đại biểu HĐND và cán bộ công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan văn phòng HĐND-UBND huyện.

                                                              Bài, ảnh: Nguyễn Tứ Việt CVP HĐND-UBND huyện