HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Cập nhật lúc: 07:50 31/05/2018

Ngày 29/5/2018, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Dân vận.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 về Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 về Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm Dân vận chính quyền 2018.

Trên cơ sở các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư các cơ quan, đơn vị, vận dụng sáng tạo vào việc lãnh đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự an tâm, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

        T/h: Mỹ Hằng.