HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN GIAI ĐOẠN 2017-2021 VÀ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2021 – 2025.

Cập nhật lúc: 15:28 17/11/2021

Ngày 12/11/2021, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về công tác Dân vận giai đoạn 2017 – 2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Y Jăn Bkrông, Phó Bí thư Huyện ủy đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo tại hội nghị, thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.  

Ảnh: Đồng chí Y Jăn Bkrông, Phó Bí thư Huyện ủy, phát hiểu tại

hội nghị.

Đối với chương trình phối hợp với UBND huyện, đã tổ chức triển khai, quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận của cơ quan, đơn vị; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị; thực hiện cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại với người dân, doanh nghiệp, giải quyết đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện quy chế phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị…Đối với chương trình phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận, đơn vị đã thực hiện công tác quán triệt, học tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân; phối hợp tham mưu cho Huyện ủy về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, lực lượng vũ trang các xã thực hiện công tác dân vận của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ vững quốc phòng an ninh.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Đối với chương trình phối hợp về công tác dân vận với Công an huyện, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc, lực lượng nòng cốt ở các buôn đồng bào DTTS, tôn giáo; xây dựng, nhân rộng điển hình dân vận khéo trong đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Tại hội nghị Ban Dân vận Huyện ủy cùng với UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện đã tiếp tục ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2025

Mỹ Hằng