HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG.

Cập nhật lúc: 09:04 12/11/2019

Huyện ủy Cư Kuin vừa tổ chức điểm cầu trực tuyến của hội nghị cấp tỉnh tại huyện để quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch một cách thiết thực, phù hợp. Việc đánh giá, phân loại đảng viên phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cũng như quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự Đại hội Đảng đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người, đúng việc, bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

T/h: Mỹ Hằng