Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Cập nhật lúc: 09:55 09/10/2020

Ngày 2/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Đồng chí, Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung: Thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai; Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy được quán triệt, triển khai tại hội nghị có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng ủy yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản nêu trên phải được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung cơ bản và vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

T/h: Mỹ Hăng