Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ lết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cập nhật lúc: 09:05 15/06/2021

Ngày 12/6/2021, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức điểm cầu trực tuyến từ hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Ddại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của huyện.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong toàn xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kiết quả đạt được, những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, tình hình quốc tế và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong giai đoạn mới. Phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân, từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới cần quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện việc học và làm theo Bác một cách nghiêm túc, tự giác, hiệu quả, thực chất.

Chiều cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo đó, chuyên đề gồm 2 phần chính: phần thứ nhất “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; phần thứ hai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

T/h: Mỹ Hăng