HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.

Cập nhật lúc: 14:32 24/11/2021

Ngày 24/11/2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức điểm cầu trực tuyến từ hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được xem Phóng sự tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ. Báo cáo tóm tắt về việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác văn hóa, văn nghệ trong thời gian qua, từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn hóa văn nghệ giai đoạn 2021 – 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Qua hội nghị nhằm triển khai, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mỹ Hằng