Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, huyện Cư Kuin đến nay đã có 3.598/4.671 hộ đăng ký thu gom chất thải rắn, nâng tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 77,03%.

Cập nhật lúc: 08:46 10/08/2017

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, huyện Cư Kuin đến nay đã có 3.598/4.671 hộ đăng ký thu gom chất thải rắn, nâng tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 77,03%.


Uỷ ban nhân dân huyện đã phê duyệt 166 đề án bảo vệ môi trường đơn giản và 86 kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên tổng số 754 cơ sở sản xuất, kinh doanh phải lập hồ sơ bảo vệ môi trường của toàn huyện. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường như: tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới; chỉ đạo xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm tra, xử lý việc xả thải gây ô nhiễm môi trường; bố trí thùng thu gom rác thải tại nơi công cộng…