Trung tâm chính trị huyện Cư Kuin Bế giảng lớp Đảng viên mới đợt 2 năm 2017

Cập nhật lúc: 09:31 28/11/2017

Sáng ngày 21/11,  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới đợt 2/2017.

Trong thời gian từ ngày 14 - 21/11/2017, các đồng chí đảng viên mới đã được bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 Kết thúc khóa học 100% học viên đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận. Thông qua lớp học giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Trên cơ sở đó, từng đảng viên sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Lãnh đạo TT Bồi dưỡng Chính trị huyện Cư Kuin trao giấy chứng nhận cho các học viên”

T/H: Quỳnh Liên