UBND huyện Cư Kuin tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2020.

Cập nhật lúc: 11:12 23/11/2020

Ngày 18/11/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2020.  

Tại đây, gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND các xã; Trưởng Công an; Trưởng thôn, buôn và Công an viên 8 xã trên địa bàn huyện được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật số 23/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng chống ma túy; Luật tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo…

Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn.

Qua tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật cho đội ngũ cán bộ ở các xã, trưởng thôn, buôn và Công an viên 8 xã trên địa bàn huyện; Góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ đó nâng cao hiệu quả việc phòng chống ma túy cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng pháp luật góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

T/h: Mỹ Hăng