UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC TẬP HUẤN LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Cập nhật lúc: 08:27 25/12/2020

Ngày 18/12/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công nghệ thông tin các đơn vị đã được phổ biến Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày10/2/2020 của Bộ trường Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản của Đảng…Đồng thời, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan bảo vệ bí mật nhà nước như: Quy định Số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Luật công nghệ thông tin năm 2006 sửa đổi năm 2017; Luật cán bộ công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật viễn thông năm 2009 sửa đổi, bổ sung năm 2018; Luật lưu trữ; Luật cơ yếu; Luật an toàn thông tin mạng;Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước…

Qua tập huấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nắm rõ hơn nội dung, quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

T/h: Mỹ Hăng