Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật lúc: 13:57 03/01/2020

 Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, quản lý vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn. Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

II. Lãnh đạo

1. Ông Hồ Sỹ Nguyên

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914.018.667

- Email: nguyenhs@cukuin.daklak.gov.vn

2. Bà Đặng Thanh Diệu

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0914.172.768

- Email: dieudt@cukuin.daklak.gov.vn

3. Ông Y Tong Bkrông

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0898.351.679

- Email: ytongbkrong@cukuin.daklak.gov.vn