V/v công khai, niêm yết kế hoạch thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Cập nhật lúc: 14:07 17/03/2022

         Ngày 03/3/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 552/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã của UBND huyện Cư Kuin năm 2022; ngày 09/3/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 86/TB-UBND thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. Để tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân được biết, UBND huyện công khai, niên yết Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.