GIẤY TRIỆU TẬP: Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật lúc: 10:12 30/11/2021

I. Thành phần triệu tập: Đại biểu HĐND huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 20/12/2021 đén ngày 21/12/2021. Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 20/12/2021.

III. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy, HĐND và UBND huyện (tầng 2)