ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂM 2021.

Cập nhật lúc: 14:52 13/12/2021

Ngày 7/12/2021, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Cư Kuin đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2021.

Ảnh: Đại biểu tham dự cuộc họp.

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện hiện có 19 Chi bộ trực thuộc với 145 đảng viên. Trong năm 2021, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện đã triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị, các quyết định, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện, đồng thời tổ chức thực hiện tới các cấp ủy đảng, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, các phòng ban và đoàn thể. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trọng năm. Theo đánh giá có 99,29% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 17,79% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm có 54,48% đảng viên trong đảng bộ được kiển tra đảng viên chấp hành theo điều lệ Đảng; 100% đảng viên tham gia học tập và thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết, Chỉ thị của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; Đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào đảng, cử 4 quần chúng học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, đạt 100% KH Huyện ủy giao; 100% đảng viên thực hiện tốt việc sinh hoạt nơi cư trú, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân...Làm tốt công tác tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2022.

Mỹ Hằng