CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN GIỮA HUYỆN ỦY CƯ KUIN VÀ BÁO ĐĂK LĂK GIAI ĐOẠN 2022 -2025

Cập nhật lúc: 15:43 21/04/2022

Ngày 20/4/2022, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Huyện ủy và Báo Đăk Lăk giai đoạn 2022 – 2025.

 Quang cảnh buổi ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Huyện ủy và Báo Đăk Lăk giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, nội dung phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022 – 2025, tập trung vào công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, giới thiệu về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu, định hướng phát triển của huyện trong cả nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo; những gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Phối hợp tuyên truyền, tổng kết thực tiễn; trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bản sắc; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tiềm năng phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa; công tác an sinh xã hội... Phối hợp tuyên truyền tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt, năng lực cạnh tranh nổi trội, những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của huyện, quảng bá giới thiệu hình ảnh Cư Kuin năng động, sáng tạo. Phối hợp tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn huyện, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng...Phối hợp trong triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 173-TB/KL, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đấu tranh với các hành động, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn, củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và trong toàn Đảng bộ huyện. Đặc biệt, Báo Đăk Lăk sẽ mở chuyên mục Huyện Cư Kuin trên Báo Đắk Lắk điện tử tại địa chỉ (www.baodaklak.vn) theo chủ đề công tác hàng năm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua.

Huyện ủy Cư Kuin và Báo Đăk Lăk thực hiện ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022 – 2025.

Qua chương trình phối hợp tuyên truyền nhằm nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên một số lĩnh vực, góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo sự ổn định, đồng thuận, phát triển nhanh và bền vững của huyện nhà.

ĐÀI TRUYỀN THANH