Ủy ban nhân dân xã Ea Ning

Cập nhật lúc: 08:00 03/02/2020

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Ea Ning.

- Địa chỉ: Thôn 8, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

- Số điện thoại: 02623506990

- Địa chỉ email: vtxeaning@cukuin.daklak.gov.vn

II. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo đơn vị

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

quan

Di động

Nhà

riêng

1

Trịnh Hoàng Sơn

Chủ tịch UBND

 

0903507508

 

sontckhcukuin@gmail.com

2

Trần Tấn Công

PCT UBND

 

0985747345

 

congeaning@gmail.com

3

Đinh Thị Huệ

PCT UBND

 

0386822719

 

chuongquyen2008@gmail.com

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Theo Điều 35, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015,  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã bao gồm:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã