Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho các điểm dân cư mới

Cập nhật lúc: 00:05 22/04/2017

Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành Chương trình 134 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt và nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn.

Tỉnh đã đầu tư làm mới, sửa chữa 15.535 nhà ở, giải quyết nước sinh hoạt cho 16.059 hộ, cấp 144,5 ha đất ở cho 5.531 hộ và cấp 2.771 ha đất sản xuất cho 7.737 hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có hoặc thiếu đất sản xuất, đất ở, đạt 100% kế hoạch. Tỉnh Đắk Lắk còn nhận đồng bào vào làm công nhân ở các công ty cà phê, giao, khoán 3.953 ha rừng, hỗ trợ chăn nuôi đại gia súc... 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư, nhờ thực hiện tốt Chương trình 134, đến nay, tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã xoá được nhà tạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa đã chủ động có nước sinh hoạt, sử dụng nước sạch thay cho nước suối. Các hộ đồng bào đã có đất, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, hạn chế tình trạng đi làm thuê có thu nhập bấp bênh. 

Tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc lồng ghép các chương trình, dự án trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm xã, chợ... nhằm giúp cho 1.399 hộ ở 6 điểm dân cư mới của các huyện Buôn Đôn, Krông Búk, Krông Pắk, Ea Kar, Lắk sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh cũng chuyển trọng tâm công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi về cơ sở, về các hộ gia đình được thụ hưởng Chương trình 134 để tổ chức sản xuất, góp phần từng bước nâng chất lượng cuộc sống cho đồng bào. Tỉnh chỉ đạo các địa phương có biện pháp ngăn ngừa việc mua bán, sang nhượng đất, nhà ở của đồng bào được thụ hưởng từ Chương trình 134, tập trung quản lý, bảo vệ, phát triển tốt diện tích rừng được giao./.